(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់ ស្រី៥នាក់៖
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន០៤ករណី ឃាត់ខ្លួន០៧នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន០៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់៕