(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា មានជនខិលខូចព្យាយាម Hack ចូលកែទិន្ឋន័យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើ Website ផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប។ ក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាម Hack របស់ជនខិលខូចនេះ មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ជីបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប​ នោះឡើយ។

គ.ជ.ប ប្រកាសឲ្យដឹងថា បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការត្រូវបានរក្សាទុក Server ធំដោយឡែកមួយមានសុវត្ថិភាពផ្សេងពី Server ដែលបង្ហោះជូនព័ត៌មានតាម Website។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប ចេញជូនដំណឹង៖