(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់ ស្រី៥នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាបបាន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់៕