(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល រយៈពេល៤ថ្ងៃចាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខា និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំង និងពេលវេលា ដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំស្រុង៖