(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤០នាក់ ស្រី៩នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាបបាន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់៕