(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានប្រាប់ដល់ប្រធាន និងអនុប្រធានមន្ទីររៀចបំដែនដីរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ថា មុននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ ត្រូវជូនដំណឹង និងស្នើសុំអនុញ្ញាត ពីក្រសួងដែនដីជាមុនសិន។

ចំពោះការសម្រេចនេះ បានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួន ពីមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធក៏ដោយសារថា តើពេលរាជធានី-ខេត្ត បើកកិច្ចជាបន្ទាន់ណាមួយ តើឲ្យមន្រ្តីមន្ទីរដែនដីត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើសិន?

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត ក្នុងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី ដូចខាងក្រោម៖