(ភ្នំពេញ)៖ ហ្គារាស លាងរថយន្ត ឆាយ ហ៊ាង មានការថែមជូនពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលចូលមកប្តូប្រេងម៉ាស៊ីន Motul នឹងលាងរថយន្ត ដោយឥតថ្លៃ, Clear-Coating និងភេជ្ជៈHexis ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលមាននៅគ្រប់សាខាហ្គារាសលាងរថយន្ត ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នក។

សម្រាប់កម្មវិធីថែមជូននេះ បានចាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

ទីតាំងរួមមាន៖  
* សាខាគិរីរម្យ ផ្លូវ288
* សាខាគិរីរម្យ ផ្លូវ163
* សាខាទួលស្លែងឡានទឹក ផ្លូវ360
* សាខាក្រោយផ្សារសុវណ្ណា ផ្លូវ199
* សាខាផ្ទះលេខ85 ផ្លូវឡូប្រាំ ក្រោយសាលា North Bride  
និងទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទប្រធានហ្គារាសទាំង ៥សាខា៖
* លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 326 748
* លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 234 189
* លេខទូរស័ព្ទ៖ 081 528095៕