(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដី ជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នាតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដោយមូលហេតុជួសជុលដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើ​គន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដី ជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖​​