(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជានាថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ ​ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នាតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដោយមូលហេតុជួស​ជុល ផ្លាស់ប្ដូរ និងរុះរើគន្លងខ្សែ បណ្ដាញក្នុងការពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖