(ភ្នំពេញ)៖ លោក ហ៉ឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា «លើការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល មុខដំណែងក្នុងមុខងារ សាធារណ: របស់មន្ត្រីរាជការសីុវិល ក្នុងសា្ថបន័រដ្ឋ នៃ ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា» នាទីស្តីការក្រសួងធម្មការ និងសាសនានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាខាងលើនេះ ធ្វើឡើង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ និងប្រសិទ្ធភាពការងារ បម្រើឲ្យសេវាសាធារណ: ជូនវិស័យរបស់ខ្លួន និងរួមចំណែកកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ៕