(ភ្នំពេញ)៖ ឆ្នោត Win6+ជាប្រភេទឆ្នោតឡូតូពិសេស ដែលងាយលេង និងងាយឈ្នះ ខណៈអតិថិជន អាចជ្រើសរើសលេខសំណាង ៦លេខ ដែលក្នុងមួយលេខៗមាន២ខ្ទង់ នៅក្នុងចន្លោះ០១-៤០ ឆ្នោតមួយខ្សែតម្លៃ ១,០០០រៀល ។

អតិថិជនអាចមានឱកាសផ្ទៀងផ្ទាត់ រង្វាន់៨ដងមានដូចជា៖

១- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៦លេខ) គឺត្រូវរង្វាន់ធំ(Jackpot) ស្មើនឹង៤៥០,៧២៣,២០០រៀល
២- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៥លេខ+លេខសំណាង)គឺត្រូវរង្វាន់ទី១ស្មើនឹង២០,០០០,០០០រៀល
៣- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៥លេខ)គឺត្រូវរង្វាន់ទី២ស្មើនឹង២,០០០,០០០រៀល
៤- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៤លេខ+លេខសំណាង)គឺត្រូវរង្វាន់ទី៣ស្មើនឹង៤០០,០០០រៀល
៥- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៤លេខ)គឺត្រូវរង្វាន់ទី៤ស្មើនឹង ៤០,០០០រៀល
៦- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៣លេខ+លេខសំណាង)គឺត្រូវរង្វាន់ទី៥ស្មើនឹង២០,០០០រៀល
៧- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(៣លេខ)គឺត្រូវរង្វាន់ទី៦ស្មើនឹង៤,០០០រៀល
៨- បើអតិថិជនត្រូវទាំង(២លេខ+លេខសំណាង)គឺត្រូវរង្វាន់ទី៧ស្មើ​​នឹង៤,០០០រៀល

លទ្ធផលឆ្នោត Win6+ នឹងធ្វើការចេញលទ្ធផល៣ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៦៖២៣នាទីយប់ ហើយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយ តាមរយៈគេហទំព័រ (www.nslottery.com) និងហេ្វសប៊ុក(National Sport Lottery) របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។

ការជាវឆ្នោតកោសកីឡាជាតិ មួយសន្លឹករបស់អ្នក គឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល អត្តពលិកខ្មែរ ដើម្បីភាពជោគជ័យកីឡាស៊ីហ្គេម ២០២៣៕