(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យសំរាកកាយនេះ ! យើងខ្ញុំសូមយករូបភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជា​មួយអ្នកសារ​ព័ត៌មាននៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ នាល្ងាចថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ទស្សនាកំសាន្តលេង។ បន្តទស្សនារូបភាពនានាពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជា​មួយអ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖