(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្មីនេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ដោយតែងតាំង លោក ឃ្លោក ដារ៉ា ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងទទួលបន្ទុកជាលេខាក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន។

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌៖