(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ហឹុម ឆែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ អនុគណៈកម្មការសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី២៥ នៅទីស្តីការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

លោក សេង សុមុនី្ន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការ បានឲ្យដឹងថា កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារខាងលើនេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យលើការងារផ្នែកនីមួយៗ ដែលបានបំពេញកន្លងមក ព្រមទាំងដាក់ទិសដៅ និងជំរុញការអនុវត្តការងារបន្ត៕