(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន០១ថ្ងៃ ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង០៦៖០០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង០៥៖៣០នាទីល្ងាច នៅតំបន់មួយចំនួនក  ដោយមូលហេតុ ភាគីវៀតណាម ស្នើសុំជួសជុលបណ្ដាញ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖ ​​