(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ទៅតាមពេលវេលា រយៈ​ពេល៣ថ្ងៃ គឺទី០៥-០៦ និងទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្ក លក្ខណៈដល់ការ​ដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖