(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសារធារណៈ បានសម្រេចប្រឡងជ្រើសរើស មន្ដ្រីក្រមការលើកទី៧ ចំនួន១២០នាក់ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ហើយសម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ នឹងត្រូវសិក្សាវគ្គនេះ រយៈ​ពេល១ឆ្នាំពេញ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈទាំងស្រុង៖