(ភ្នំពេញ)៖ ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស បានមកដល់ទៀតហើយ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ដោយគ្រាន់តែ Like Page និង Check In នៅក្នុង Facebook @mastersukisoup និង Facebook @sakurabuffetcambodia រួចសរសរពាក្យថា I Love Master Gold និងI Love Sakurabuffet នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ១០% ភ្លាមៗតែម្ដង។

ឱកាសពិសេសនេះ មិនបូកបញ្ចូល ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដទៃទៀតទេ លើកលែងថ្ងៃបុណ្យឈប់សំរាក និងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងកក់តុ៖ 081 2 8888 2 / 023 2222 30 នៅmaster_sukisoup និង 081 2 8888 2 / 023 2222 30
នៅSakura_Buffet_Cambodia ៕