(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហរិញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសថ្មី ស្តីចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាពសារពើពន្ធ ក្នុងគោលបំណងកំណត់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អនុលោមភាពសារពើពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ជំរុញការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បានបញ្ជាក់ថា ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្ត ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធតាម របបស្វ័យប្រកាសប៉ុណ្ណោះ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង៖