(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញប្រកាសអំពាវនាវដល់ផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញសន្លឹកថ្នាំជក់ស្ងូត និងអង្ករ ទៅលក់ប្រទេស​វៀតណាម ក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវរួសរាន់ទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំ នៅនាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទទួលបាន​គោលការណ៍​រួចពន្ធ​ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម។

សេចក្ដីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថា ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួល ជំរុញពាណិជ្ជ​កម្មទ្វេភាគី រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជាមួយរដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម, កម្ពុជាបានទទួលបាន​ការអនុ​គ្រោះពន្ធសូន្យភាគរយ នូវមុនទំនិញចំនួន៣៩មុខ ពីប្រទេសវៀតណាម សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៧។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអំពាវនាវដល់ផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញ ដែលមានបំណងនាំចេញសន្លឹកថ្នាំជក់ស្ងូត និងអង្ករ ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយរួចពន្ធ ត្រូវរួសរាន់ទៅដាក់​ពាក្យស្នើសុំ នៅនាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៕

ខាងក្រោម ជាខ្លឹមសារលម្អិត ក្នុងសេចក្ដីប្រកាសក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖