(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនិកជនទាំងអស់ បានឃើញម្តងរួចមកហើយ នូវផូសស្ទ័រតួអង្គក្នុងរឿង «Jailbreak»ឬ «ការពារឧក្រិដ្ឋជន» ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឈុតខ្លី «Tr​ailer» ផ្លូវការហើយ ខណៈដែលលោកអ្នកកំពុងរងចាំ​។

សូមទស្សនាឈុតខ្លីផ្លូវការរបស់រឿង «Jailbreak​ ឬ ការពារឧក្រិដ្ឋជន»​ដូចខាងក្រោមនេះ៖