(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦បានចេញនូវសេចក្ដីណែនាំមួយ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការប្រឡង តាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សចំណេះទូទៅ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ ដើម្បីឱ្យការប្រឡងប្រព្រឹត្ត ទៅស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ យុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងលទ្ធផលទទួលយកបាន៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងស្រុង៖