(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈក្នុងការពង្រីកផ្លូវ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖