(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ត្រាពន្ធគយប្រភេទថ្មី ដែលមានសុវត្ថិភាព​សម្រាប់បិទលើមុខទំនិញស្រា នាឡិកា និងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន។

ការអនុវត្តប្រើប្រាស់ត្រាពន្ធគយប្រភេទថ្មី គឺចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាទាំងស្រុង៖