(ភ្នំពេញ)៖ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត បានប្រកាសជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានកូនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ កើតជំងឺបេះដូង សូមអញ្ជើញមកទទួលសេវា និងពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតខាងក្រោមនេះ៖