(ភ្នំពេញ)៖​ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូនេះ បានបង្ហាញរបាយការណ៍ ស្តីពីសមិទ្ធិផលនានា ដែលសម្រេចបាន ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ ដោយក្នុងរបាយការណ៍នោះ បានបញ្ជាក់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែង រួមគ្នាអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សុខាភិបាលជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ ទើបវិស័យសុខភិបាល មានវឌ្ឍនៈភាព គួរឲ្យមោទនៈ៕

ខាងក្រោមនេះ ជារបាយការណ៍នៃសមិទ្ធិផលដែលក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចបានគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥៖