(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ​​នឹងដាក់លក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ​​ សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងធ្វើការ ដេញថ្លៃម៉ូតូហុងដា អិន​ ស៊ី អិច គ្រប់ម៉ូឌែល​ ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៨​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៦​។ សូមអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាល របស់ជីអិល​​ហ្វាយនែន​​អគាលេខ​270-274​មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​សង្កាត់មិត្តភាព​ខណ្ឌ7មករា​រាជធានីភ្នំពេញ។

កាលវិភាគដេញថ្លៃដូចមាននៅខាងក្រោមនេះ ៖ ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះនៅម៉ោង ០៨៖៤៥នាទី
លើកទី១៖
- ម៉ោង ០៩៖០០នាទី  ដល់​ ១១៖០០នាទី ចាប់ផ្តើមការដេញថ្លៃម៉ូតូលើកទី១
- ម៉ោង ១២៖០០នាទី ដល់​  ​​១២៖១៥នាទី ​ ចាប់ផ្តើមប្រកាសលទ្ធផល
- ម៉ោង ១៣៖៣០នាទី ដល់  ១៤៖០០នាទី  រៀបចំឯកសារ និង បែបបទការលក់
លើកទី២៖
- ម៉ោង ១៤៖០០នាទី  ដល់​ ១៦៖០០នាទី ចាប់ផ្តើមការដេញថ្លៃម៉ូតូលើកទី ២
- ម៉ោង ១៦៖៣០នាទី ដល់​  ​​១៦៖៤៥នាទី ​ ចាប់ផ្តើមប្រកាសលទ្ធផល
- ម៉ោង ១៦៖៤៥នាទី ដល់  ១៨៖០០នាទី  រៀបចំឯកសារ និង បែបបទការលក់

ប្រសិនបើអស់លោក លោកស្រី មានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃនេះ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការដេញថ្លៃ និងសំនួរអំពីម៉ូតូ ឫការលក់ដេញថ្លៃ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះ ៖

១.  លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៨៧ ៨៩៤ ២២២ លោក  ហោ ពិសិដ្ឋ  មន្ត្រីដេញថ្លៃជាន់ខ្ពស់
២.  លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៨៧ ៩១៣ ២២២ លោក ឈៀង ថារី  មន្ត្រីដេញថ្លៃ
៣.  លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៨៧ ៥៥៧ ២២២ លោក ប៉ុល ចាន់ថា មន្ត្រីដេញថ្លៃ