(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយសាំងធម្មតាលក់ ៣៥០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងសាំងស៊ុបពែរ ថ្លៃ៣៥៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូត ថ្លៃ៣១៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ៕