(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា បានឱ្យសមាជិករបស់ខ្លួន ទៅបំពេញបែបបទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ដីពី «កម្មវិធីប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប ០២ ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ » ដែលមានរយៈពេល ៣១ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧។

តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា កាលពីម្សិលមិញនេះ បានឲ្យដឹងថា សមាជិក សមជិកការរដ្ឋសភា ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ ព្រមទាំងមន្រ្តី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ចាប់ពីថ្នាក់ ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើង ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល (បុគ្គលដែលបានប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់ខ្លួន​ក្នុងថ្ងៃខែណាមួយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥) សូមបំពេញទំរង់បែបបទប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ អង្គភាព ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ មានរយៈពេល ៣១ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧ ៕

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតរបស់រដ្ឋសភានៅខាងក្រោម៖