(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសចំនួន ២០ឯកទេស ស្មើនឹងនិស្សិតចំនួន១៥៨នាក់ ឲ្យចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យប្រឡងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ ខណៈការប្រឡងជ្រើសរើស នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖