(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមូលហេតុ ដើម្បីរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ អគ្គិសនីបង្កលក្ខណៈ ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ទាំងស្រុង៖