(ព្រះសីហនុ)៖ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនីនៅ​​តំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំនួន២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖