(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ក្នុងគោលដៅកំណត់យន្តការពិគ្រោះយោបល់ សម្របសម្រួល សហប្រតិបត្តិការ តាមដាន និងផ្តល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល លើបញ្ហាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖