(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានធ្វើការកែសម្រួលលេខទូរស័ព្ទមកត្រឹម១១ខ្សែវិញ (ពីមុន១៦ខ្សែ) ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងចាំ និងរាយការណ៍មុខសញ្ញាផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងករណីចោរលួច ឆក់ ដាក់ថ្នាំសណ្តំ ឬករណីផ្សេងៗទៀត ដែលអាចកើតមានឡើង ក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលេខទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យប្រជាងពលរដ្ឋទាក់ទងបាន ២៤ម៉ោង៖ ១១៧, ១១៨, ០១៧ ៥៦២ ២២២, ០៩៧៦ ៦៦៨ ៨៨១, ០៩៧ ៦៦៦ ៦៧៦, ០៩៧៩ ៣០៩ ៩៩៩, ០៧៧ ៨០៧ ៧៧៧, ០១២ ៥១១ ៣៣៣, ០១២ ៩៣០ ៧៧៧,០១១ ៧០៦ ៧០៦, ០១២ ៨០៩ ៩៧៩៕