(ព្រះសីហនុ)៖ លោក ប្រាក់ ប្រាកដ អតីតប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទឹកស្អាត ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ខណៈ លោក សោម សារ៉េត អនុប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានស្តីទីមន្ទីរមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ខេត្តព្រះសីហនុ ជំនួសលោក ប្រាក់ ប្រាកដ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានព្រះរាជក្រឹត្យ និង សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មទាំងស្រុង៖