(ភ្នំពេញ)៖ ដោយមើលឃើញការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនឥឡូវនេះសាខាសន្ធរមុខ របស់ Sakura Buffet & Master Gold ចាប់បើកនៅថ្ងៃទី ៧វិច្ឆិកាខាងមុនេះ ដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ទៅ១៥% ។

កាន់តែពិសេសនេះ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ រហូតដល់ថ្ងៃ២០ ខែវិច្ឆិកា ដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់កុំឲ្យឱកាសពិសេសៗនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 081 2 8888 2 ៕