ក្រុមហ៊ុន Flexible Solution យើងខ្ញុំមានលក់ នៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រង វត្តមាន បើកប្រាក់ខែ និងកម្ចីទូទៅ។ល។

សំរាប់ HR Payroll ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងបញ្ចុះ តំលៃរហូតដល់ 50% និងធានាជូនប្រាក់វិញ បើមិនអាចបំពេញតំរូវការតាមបាន។ បញ្ជាក់សំរាប់5 អតិថិជនដំបូងប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មវិធីរួមមាន៖
– ព័ត៌មានបុគ្គលិក និងកិច្ចសន្យាការងារ
– បញ្ជីវត្ដមានប្រចាំថ្ងៃ និងបញ្ជីប្រាក់ខែ
– បញ្ជីប្រាក់ ថ្លៃអាហារ (ប្រចាំសប្ដាហ៍, ប្រចាំខែ)
– បញ្ជីប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកធ្វើការគិតបុង
– ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ, ប្រាក់រង្វាន់, ប្រាក់កាត់(លុយខ្ចី), ប្រាក់5%
– ប្រាក់អតីតភាពការងារ សាហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
– ប្រាក់ការងារទៀងទាត់ ប្រាក់ថែមម៉ោងសំរាប់ថ្ញៃធម្មតា្ត និងថ្ញៃបុណ្យ
– ព្រមទាំងរបាយការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើន។

សំរាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 088 8888519 / 077888259 សូមអរគុណ!

ឬបំពេញ បែបបទខាងក្រោមក្រុមការងារយើងខ្ញុំ និងទាក់ទងទៅ៕

Link http://flexitechnology.com/register/