(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមូលហេតុដើម្បីរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ អគ្គិសនី បង្កលក្ខណៈ ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖