(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញផ្លូវការ ពីតួលេខនៃគម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៧។ ការបង្ហាញតួលេខនេះ បានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសង្កេតឃើញ មានបណ្តាញសារព័ត៌មានមួយចំនួន បានប្រើប្រាស់តួលេខនៃគម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៧ មិនត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ និងការបកស្រាយផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាងតួលេខ នៃគម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៧ ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញផ្លូវការ៖