(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន J&L property បានប្រកាសជាសាធារណៈ មិនទទួលខុសត្រូវទង្វើរបស់បុគ្គល ឈ្មោះ ម៉ម ហ៊ាមទេ ព្រោះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ការងារតាំងពីថ្ងៃទី០៨​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅនេះ ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលិខិតដូចខាងក្រោម៖