(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារ នៅអង្គភាពចំណុះទីស្ដីការក្រសួង, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន២៤០នាក់ ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនសញ្ជាតិខ្មែរ ទាំងពីភេទ ចំនួន២៤០នាក់ ក្នុងនោះប្រភេទក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន១២៦នាក់ និង «ខ» ចំនួន១១៤នាក់៕

សូមអានព័ត៌មានលម្អិល របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅខាងក្រោម៖