(ភ្នំពេញ)៖ គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការកែសម្រួល​បទបញ្ជា​ និងនីតិវិធី​សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦​ ទាក់ទងនឹងការទទួល​ និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ដែលនាំឱ្យមានការផ្ដទ្ទាទោស ដោយសម្រេចកែសម្រួលប្រកា ៥.៦ ផ្នែកទី៤ ជំពូកទី៥ នៃបទបញ្ជា និងនីតិវិធី និងបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុង៖