(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន រៀបរាប់អំពីលទ្ធផលបំពេញបេសកកម្មលើកទី៣ នៅកម្ពុជា រយៈពេល១០ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត បានលើកឡើងពីសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលលោកស្រី និងក្រុមការងារ បានចុះតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យពី ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស នៅកម្ពុជារយៈពេល១០ថ្ងៃប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរ។

តើអ្វីខ្លះជាលទ្ធផលដែល លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត និងក្រុមការងារ បានបំពេញរយៈពេល១០ថ្ងៃនេះ?

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ នៃការ​បិទ​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​របស់​ អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​ស្តីពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ ប្រចាំ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅខាងក្រោម៖