(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញផ្សាយនូវឯកសារចំនួន៥ទំព័រ ដើម្បីជាការជំនួយស្មារតី ទាក់ទងនឹងវិធានការពង្រឹងការអនុវត្តដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី។

សូមជម្រាបថា ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជិត៦លាននាក់ ស្មើនឹង៦០ភាគរយ បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានឯកសាររបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖