(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ចំពោះការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដើម្បីឱ្យអង្គភាពក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអនុវត្ត។

ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ ក្រសួងការនឹងចាប់ផ្តើមប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវា សាធារណៈ ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិកាជាតិ ដូច្នេះក្រសួងបានចេញគោលការណ៍ ដើម្បីឱ្យអង្គភាពក្រោមចំណុះត្រូវអនុវត្ត។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីណែនាំរបស់ ក្រសួងការបរទេស៖