(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី «អាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា» សម្រាប់ឱកាសទៅសិក្សា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ភាសាអង់គ្លេង និងទេសចរណ៍ នៅឆ្នាំ២០១៧ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្រោមគម្រោង Indian Techniocal and Econimic Cooperation (ITEC) រវាងកម្ពុជា និងឥណ្ឌា។

តាមសេចក្ដីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីទទួលបានលទ្ធភាពនេះ បេក្ខជនត្រូវធ្វើការរចុះឈ្មោះ តាមរយៈគេហទំព័រ «http;//www.itec.in (under the Head Courses Training Brochure 2016-2017)» ដែលនឹងចាប់ផ្ដើម ពីថ្ងៃទី០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ៕

សូមអានខ្លឹមសារក្នុងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដូចខាងក្រោ​ម៖