(ភ្នំពេញ)៖ ហាងនំ Cool Cake ធ្វើជូនលោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំ មានម៉ូតថ្មីៗស្អាតៗ សំរាប់ជ្រើសរើសរៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ជាប់មាត់ ! ជម្រើសសម្រាប់អ្នកនិយមម៉ូតនំថ្មីៗ !

Please Call Now: 098 628 628 / 077 628 628
#71, St.61 Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Find US: www.facebook.com/coolcakecool