(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដែលតម្លៃសាំងធម្មតាថ្លៃ ៣៤៥០រៀលក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ៣៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣២០០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖