(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភា បានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដោយពិភាក្សានិងអនុម័តលើ សេចក្តីព្រាងចំនួន៨ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកអស់រយៈពេល៣ខែ។ ក្រុមតំណាងរាស្រ្ត ប្រមាណ៦៧រូបដែលចូលប្រជុំ នៅរដ្ឋសភាថ្ងៃនេះ បានអនុម័តទាំងស្រុង នូវសេចក្តីព្រាងទាំងឡាយដែលគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភា បានដាក់បញ្ចូលជារបៀបវារៈ ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការ នៃសម័យប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ដែលប្រកាសដោយរដ្ឋសភា៖