(សៀមរាប)៖ អត្រាភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ១៣០,៨៥៦នាក់ បើធៀបនឹងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើង៩.១ភាគរយ រីឯចំណូលមាន ៣,៦៤០,២៦០ដុល្លារ បើធៀបនឹងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើង ៤.៧២ភាគរយ។

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរ ដែល Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ​ បានបញ្ជាក់ថា «ភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានទិញប័ណ្ណចូលមាន ១៣០,៨៥៦នាក់ បើប្រៀបធៀបនឹងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើង ៩.១ភាគរយ រីឯចំណូលមាន ៣,៦៤០,២៦០ដុល្លារ ប្រៀបធៀបនឹងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥កើនឡើង ៤.៧២ភាគរយ»។

ជាមួយគ្នានេះដែរ គ្រឹះស្ថានអង្គរ ក៏បានឲ្យដឹង ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួនភ្ញៀវទិញប័ណ្ឌចូលមាន ១,៥៦៣,១៧២នាក់ ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើង ២.៥៧ភាគរយ រីឯចំណូលវិញ មាន ៤៤,៤០៧,៩៤០ដុល្លារ ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥ កើនឡើង២.៥៦ភាគរយ៕